Privacy disclaimer

We nemen privacy heel ernstig, en zorgen dat we enkel de gegevens verzamelen die we nodig hebben voor een goede verwerking van een aanvraag of voor het optimaliseren van de inhoud van de website.
Er worden geen gegevens doorgegeven aan derde partijen zonder expliciete toestemming.

1. Toepassingsgebied

Gemeente Koksijde draagt zorg voor uw privacy en handelt hierbij in overeenstemming met de bepalingen van de Belgische privacywet (Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens) en van de GDPR wetgeving (general data protection regulation). Lees deze Privacyverklaring om meer te weten te komen over de manier waarop persoonsgegevens worden ingezameld en verwerkt door de gemeente Koksijde.

Door persoonsgegevens mee te delen, gaat u uitdrukkelijk akkoord met de hierna vermelde voorwaarden waaronder het gemeentebestuur van Koksijde persoonsgegevens verzamelt, verwerkt en indien nodig doorgeeft en of (naar gelang het geval) maakt u zich sterk dat deze voorwaarden zijn meegedeeld aan de betrokkenen waarop de persoonsgegevens betrekking hebben en door de betrokkene zijn aanvaard.

Wij doen er alles aan om jouw privacy te waarborgen. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

  • je persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. 
  • verwerking van de persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
  • vragen om jouw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
  • passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van je persoonsgegevens gewaarborgd is;
  • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
  • op de hoogte zijn van jouw rechten omtrent je persoonsgegevens, je hierop willen wijzen en deze respecteren.

2. Veiligheid

Het gemeentebestuur Koksijde verbindt zich ertoe om alle gepaste technische en organisatorische maatregelen te treffen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen vernietiging, verlies, onbedoelde wijzing, beschadiging of openbaarmaking.

Om deze veiligheid te garanderen, maakt het gemeentebestuur Koksijde dat:

  • Alle personen die namens gemeentebestuur Koksijde van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
  • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.
  • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
  • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;

3. Verwerking van persoonsgegevens

Bij uw contact met de gemeente Koksijde worden verschillende persoonsgegevens over u verzameld, dit kan gaan over uw naam, adres, telefoonnummer, rijksregister, financiële situatie, gezinssamenstelling, etc. Deze gegevens worden enkele gebruikt voor interne doeleinden en voor de goede werking van de dienstverlening. De persoonsgegevens die in onze bestanden vervat zitten worden op geregelde tijdstippen gecontroleerd en indien nodig geüpdatet, dit om de juistheid ervan te verzekeren. De gemeente Koksijde kan bepaalde persoonsgegevens ook doorgeven aan derden, enkele wanneer dit noodzakelijk geacht wordt voor een goede dienst verlening of wettelijk verplicht is.

4. Publiceren van foto’s (portretrecht)

De gemeente publiceert geregeld foto’s en filmpjes van publieke evenementen op haar website en sociale media. Ook in allerhande publicaties zoals brieven, folders, brochures, mapjes worden foto’s gebruikt. De beeldopnamen gebeuren steeds met respect voor wie op de beelden staat. Voor de publicatie van spontane algemene foto’s is er geen toestemming vereist. We gaan ervan uit dat u geen bezwaar hebt tegen de publicatie van de beeldopnamen die te maken hebben met de activiteiten en evenementen van de gemeente Koksijde. Mocht u daar toch bezwaar tegen hebben, dan kunt u dat op elk moment schriftelijk meedelen aan het college van burgemeester en schepenen, Zeelaan 303, 8670 Koksijde of per mail naar info@koksijde.be. We zullen het bezwaar respecteren en uw beeldmateriaal verwijderen bij elektronische publicatie.

5. Rechten van toegang, aanpassing en verbetering

Zoals voorzien door de Privacywet, heeft u op ieder ogenblik een kosteloos recht om u te verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing en een recht op toegang, aanpassing, verbetering en verwijderen van uw persoonsgegevens. Daartoe schrijft u naar het College van Burgemeester en Schepenen, Zeelaan 303, 8670 Koksijde, of mailt u naar info@koksijde.be.